Creative Logo

Sáng tạo Logo

Phong cách của chúng tôi

Bạn cần xây dựng thương hiệu mang bản sắc riêng

Chúng tôi quan tâm đến giá trị gốc mang tính cốt lõi của nhà sáng lập, chúng tôi quan tâm đến những câu chuyện của họ và quá trình cũng như định hướng xã hội của công ty bạn để từ đó tạo nên câu chuyện, những điểm nhấn, điểm chạm cho những hình ảnh mang bản sắc riêng và giá trị riêng của riêng bạn mới có